»What gets measured gets improved.«
― Peter F. Drucker
Finančno svetovanje
Pomagamo vam ustvariti nadzor nad vašimi financami
Finančna funkcija v majhnih in srednje velikih podjetjih je prepogosto podhranjena. Prevečkrat so teme med direktorjem in vodjo računovodstva zreducirane na likvidnost (»ali imamo denar na računu in kateremu dobavitelju bomo plačali«), na izterjavo problematičnih kupcev, na sestavo uradnih izkazov in drugih zelo operativnih zadev. Če želite narediti preskok v razmišljanju in poznavanju, kje v podjetju se ustvarja in kje izgublja vrednost, potem vam lahko izkušena ekipa strokovnjakov pomaga zmodelirati in oblikovati verodostojne finančne dokumente za interno in eksterno javnost.
Prave rešitve za vas
Če
smo pravi partner za vas.
Poslovni načrt
Uspešna podjetja so ciljno vodena in eden od ključnih namenov poslovnega načrta je definiranje finančnih in poslovnih ciljev, kar kasneje omogoča njihovo spremljanje in uresničevanje. Poslovni načrt se pripravi vsako leto in vsebuje aktualna razmišljanja glede smeri podjetja, načrtovanih aktivnostih po posameznih oddelkih in vse bilančne izkaze. Lahko je tudi bolj usmerjen na odločitve glede večje investicije v aktualni projekt. Koristniki niso samo zaposleni, ampak tudi lastniki in upniki. Kvalitetni poslovni načrt lahko predstavlja jeziček na tehtnici v procesu pridobivanja ali reprogramiranja posojila pri poslovnih bankah.
 • Pregled finančne in poslovne dokumentacije iz preteklih let
 • Definiranje širših strateških ciljev, če strateški dokument ne obstaja, in konkretnih ciljev po oddelkih ali za posamezni projekt s podrobnim opisom aktivnosti
 • Opis pristopa k rasti prodaje in nadzora nad stroški ter opis večjih investicij ali dezinvesticij glede na analizo trga in kompetenc v podjetju
 • Priprava bilanc stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov s projekcijami
Pridobivanje finančnih virov
Redka so podjetja, ki ustvarjajo viške sredstev in iščejo primerne naložbe. Večina podjetij se sooča s pomanjkanjem finančnih sredstev. Zato se od finančnika v podjetju najpogosteje pričakuje, da zagotovi potrebne dodatne finančne vire za nemoteno poslovanje, podporo rasti in normalno likvidnost. Naši finančni strokovnjaki poznajo posojilno ponudbo na trgu in najdejo najbolj ugodno rešitev.
 • Pridobivanje novega posojila ali reprogramiranje obstoječega pri poslovnih bankah
 • Priprava načrta in pridobivanje posojila pri Slovenskem podjetniškem skladu
 • Izboljšanje ročnosti ali/in stroškov virov financiranja za obstoječa posojila skozi pogajanje z upniki
Optimizacija finančnega položaja
Poleg izboljšanja dobičkonosnosti lahko podjetje poveča svojo vrednost tudi prek finančnih vzvodov. Še več. V likvidnostnem krču, ko ima podjetje omejene možnosti za ureditev zunanjega financiranja, lahko z lastno optimizacijo bilance stanja izboljša svojo krvno sliko, sprosti denar in sploh omogoči preživetje.
 • Upravljanje z likvidnostjo (sistem rednega planiranja denarnih tokov in izraba vseh ukrepov za pravočasno sprostitev denarja)
 • Optimizacija obratnega kapitala (sistem izterjave terjatev, večanje obrata zalog, pogajanja z dobavitelji za daljšanje ročnosti)
 • Monetizacija aktive s pregledom vseh sredstev v bilanci stanja, oceno iztržljivosti, načrtom  priprave in izvedbe odprodaje premoženja (nepremičnine, finančne naložbe itd.)
Finančni kontroling
Na poslovanje vplivajo številni poslovni dogodki tako na prihodkovni, kakor tudi na stroškovni strani. Kompleksnost in spremenljivost teh dogodkov in velik obseg informacij o vseh dogodkih sili podjetja, da sistematično in hierarhično uredijo vse vitalne finančne podatke. Podjetjem ne pomagamo samo z analitičnimi orodji (»business intelligence«) in pripravo poročil, ampak tudi strateško umestimo vsebino finančnega nadzora v obstoječo organizacijo.
 • Nadzor nad stroški (nastavitev odgovornih nosilcev, procesa likvidacije računov, rednega spremljanja odstopanj po različnih dimenzijah)
 • Upravljanje s tveganji (nabavne surovine, finančna nihanja)
Skrbni pregled poslovanja
V procesu priprave in izvedbe transakcije hitro identificiramo in razumemo gonilnike vrednosti srednje velikih podjetij in morebitne skrite pasti, ki bi preprečile izvedbo transakcije ali ustvarile negativno presenečenje po izvedeni transakciji. Razkrijemo, ali je panoga v sami osnovi atraktivna, ali je podjetje v njej pravilno pozicionirano, ali obstajajo v podjetju pomembne priložnosti za kreiranje nove vrednosti, ali ima podjetje pravo strategijo in obvladuje poslovna tveganja, ali predstavljajo izkazi poslovanja pravi odsev realnosti, ali je kvaliteta prihodkov prava, ali vsebujejo obstoječe pogodbe potencialna tveganja, itd.
 • Komercialno-operativni pregled
 • Finančni pregled
 • Pravni pregled
Vrednotenje
Cenitve delamo z namenom ugotavljanja realne tržne vrednosti v različnih transakcijskih postopkih, računovodskih poročanjih in dokazilih v postopkih. Odvisno od namena in potrebe vrednotenja angažiramo lastne kadre ali pooblaščene ocenjevalce vrednosti, ki so vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo. Vse oblike vrednotenj obsegajo faze opredelitve projekta z zbiranjem vseh relevantnih informacij, analizo okolja in internih informacij, izbiro metode vrednotenja in pripravo poročila.
 • Vrednotenje podjetij
 • Vrednotenje nepremičnin
 • Vrednotenje strojev in opreme
 • Vrednotenje neopredmetenih sredstev
 • Vrednotenje investicij in ekonomike projektov