»Med besedo in dejanjem je morje.«
― Italijanski pregovor
Sanacija in prestrukturiranje
Pomagamo vam narediti prave spremembe za dokončen izhod iz krize

V okviru naših storitev sanacij problematičnih podjetij ponujamo rešitve za podjetja, banke in investitorje, ki iščejo neodvisne strokovnjake za prestrukturiranje podjetij. Odvisno od zahtevnosti posameznih primerov, poleg strokovnjakov v panogi vključimo še pravne strokovnjake, cenilce vrednosti premoženja, revizorje in druge poznavalce.

Za vsak primer podjetja v težavah je priporočljivo, da se najprej izvede temeljita analitika (IBR, NFP, skrbni pregled itd.), ki ji sledi implementacija ukrepov glede na začrtani in potrjeni scenarij. Odvisno od zaključkov analiz se lahko dolg reprogramira, izvede prisilna poravnava, proda terjatve ali začne z iskanjem kupca, vzporedno s temi procesi pa se izvaja tudi operativno prestrukturiranje.

Ker imajo srednje velika podjetja še posebej raznolike in prepletene težave, je potrebno diagnostiko in načrt ukrepov sprememb postaviti izredno natančno. Podjetja v težavah namreč pestijo likvidnostne težave, prenizka dobičkonosnost ali ponavljajoča se izguba, omejene možnosti prodaje sredstev, zaostala konkurenčnost, nejasna strategija in pomanjkanje določenih kompetenc med zaposlenimi.

Naša neodvisna pozicija vzpostavlja zaupanje med podjetjem in bankami. Rezultat našega dela in komunikacije so verodostojne finančne projekcije, pravilno razumevanje situacije, pravi finančni ukrepi ter pravočasno in kvalitetno izvajanje ukrepov. Vsem deležnikov pomagamo pri usmeritvi podjetja na pravo pot, reševanju svojih težav in dvigu lastne vrednosti.

Prave rešitve za vas
Če
smo pravi partner za vas.
Neodvisni pregled poslovanja
Naš celovit neodvisni pregled poslovanja obsega podroben finančni, poslovni in pravni pregled. V njem razkrijemo interes obstoječih lastnikov in poslovodstva, zaznamo ključne probleme v podjetju, identificiramo in evalviramo možne smeri rešitev, osvežimo strategijo, podkrepljeno z realnimi projekcijami in predlagamo načrt prestrukturiranja s podrobnimi akcijskimi ukrepi. Po potrebi se lahko vključimo tudi v pripravo sporazuma upnikov (MRA).
 • Pregled vseh treh izkazov poslovanja z analitičnim vpogledom po postavkah
 • Pregled ključnih pogodb (z bankami, dobavitelji, kupci) in finančnih zavarovanj
 • Razumevanje glavnih tveganj in strateških dilem
 • Analiza konkurence doma in v tujini ter trendi razvoja panoge
 • Analiza dobičkonosnosti po strankah in produktih z razumevanjem pokritij
 • Izdelava projekcij poslovanja in analiza občutljivosti
 • Vrednotenje delujočega podjetja (»going-concern«)in likvidacijske ocene
 • Določitev vzdržnega nivoja strukture financiranja in zmožnosti razdolževanja
Operativni »turnaround«
Preidemo od besed k dejanjem. Na podlagi pregleda poslovanja in analize trenutnega stanja zasnujemo jasen načrt izvedbe prestrukturiranja, ga začnemo skupaj s celotno ekipo izvajati in tudi nadzorujemo njegovo izvedbo. Pomembni faktorji uspešne preobrazbe so stabilizacija poslovanja, poenotenje skupne vizije, dvig kulture in dosledno izvrševanje plana. Valior je v tem procesu 100% zavezan partner lastnikom in vodstvu.
 • Posnetek stanja z opredelitvijo scenarijev prestrukturiranja (spremembe poslovnega modela, novi strateški cilji, reorganizacija oddelkov itd.)
 • Priprava podrobnega projektnega načrta prestrukturiranja (cilji, naloge, roki, odgovornosti)
 • Vodenje in nadziranje potrjenih nalog po časovni prioriteti (kratkoročne nujne, dolgoročne strateške)
Monitoring
Lastniki izvajajo nadzor in usmerjajo podjetje preko instituta nadzornega sveta in skupščin. Upniki na drugi strani lahko vgradijo v posojilne pogodbe določbe, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogodbenih obvez in nadzor nad dogovori. Še posebej v primeru multilateralnih dogovorov med več bankami upnicami lahko upniki angažirajo zunanje neodvisne strokovnjake oz. t. i. pooblaščence bank z namenom nadzora nad denarnimi tokovi in izvajanja sporazuma upnikov (MRA – »master restructuring agreement«). Strokovni in učinkovit nadzor lahko izvajamo za lastnike in upnike.
 • Nadzor nad denarnimi tokovi družbe
 • Nadzor nad premoženjskim stanjem družbe
 • Spremljanje večjih investicij, pogodb, terjatev in obveznosti, ki pomembno vplivajo na izvrševanje dogovora o sporazumu (MRA)
 • Redno poročanje glede ugotovitev nadzora in opozarjanje na odstopanja ali tveganja
Insolvenčni postopki
Zanimajo nas le podjetja z zdravim jedrom, pri katerih lahko preko izvedbe ene od oblik prisilne poravnave ohranimo njihovo delovanje in zaposlene ter tako odločilno povečamo njihovo vrednost v primerjavi s stečajem. Naši finančni in pravni strokovnjaki skrbno pretehtajo situacijo v podjetju in skladno z določili aktualnega insolvenčnega zakona (ZFPPIPP) zasnujejo in izvedejo najboljši predlog za vse deležnike.
 • Svetovanje podjetju in/ali upnikom o optimalnem pristopu
 • Priprava predloga za začetek postopka
 • Priprava načrta finančnega prestrukturiranja (NFP)
 • Priprava vseh drugih potrebnih dokumentov (revizijskega poročila, cenitev, mnenj itd.)
Iskanje investitorjev
Na podlagi pregleda poslovanja lahko ugotovimo, da je za dolgoročno stabilnost podjetja finančno in poslovno prestrukturiranje nezadostno in je potrebno pristopiti tudi k lastniškim spremembam. Lastnikom in upnikom nudimo nasvet, kako izpeljati lastniško prestrukturiranje in izvedemo transakcijo.
 • Iskanje kapitala pri skladih in strateških lastnikih doma in v tujini
 • Organizacija vstopa v lastništvo družbe s pregledi in pogajanji
 • Priprava družbe na prodajo
Interim in krizni management
Naši strokovnjaki lahko podajajo ključne operativne nasvete ali pa se neposredno angažirajo v menedžerskih pozicijah znotraj podjetja in s tem zagotovijo stabilnost in jasno usmeritev vsem deležnikom. Naš konkretni pristop omogoča, da hitro pokrijemo kompetenčne vrzeli v podjetju in vzpostavimo vodenje. Imamo široko mrežo zunanjih preverjenih sodelavcev iz različnih panog.
 • Chief Restructuring Officer (CRO)
 • Vodja financ (CFO) za polni ali delni delovni čas
 • Menjava ali dopolnitev poslovodstva s strokovnjaki iz ustreznih panog
 • Projektna izvedba določenih nalog s področja prodaje, proizvodnje in financ