»The secret to success is constancy of purpose.«
― Benjamin Disraeli
Segmenti strank
Zaradi raznovrstnih izkušenj smo kompetenten sogovornik in partner za:
Mala in srednje velika podjetja
Podjetja se obračajo na nas, ko potrebujejo usmeritev k pozitivni spremembi poslovanja in podporo za povečanje verjetnosti uspeha.

Podjetjem v težavah pomagamo v odnosu do poslovnih bank, pripravi in evalvaciji scenarijev ter implementaciji sanacijskih ukrepov. Pri zdravih podjetjih brez likvidnostne krize se usmerjamo na večanje učinkovitosti poslovanja in inovacije poslovnih modelov s ciljem zagotavljanja strateškega preskoka in izboljšanja poslovnih in finančnih kazalcev.
Poslovni načrt
Uspešna podjetja so ciljno vodena in eden od ključnih namenov poslovnega načrta je definiranje finančnih in poslovnih ciljev, kar kasneje omogoča njihovo spremljanje in uresničevanje. Poslovni načrt se pripravi vsako leto in vsebuje aktualna razmišljanja glede smeri podjetja, načrtovanih aktivnostih po posameznih oddelkih in vse bilančne izkaze. Lahko je tudi bolj usmerjen na odločitve glede večje investicije v aktualni projekt. Koristniki niso samo zaposleni, ampak tudi lastniki in upniki. Kvalitetni poslovni načrt lahko predstavlja jeziček na tehtnici v procesu pridobivanja ali reprogramiranja posojila pri poslovnih bankah.
 • Pregled finančne in poslovne dokumentacije iz preteklih let
 • Definiranje širših strateških ciljev, če strateški dokument ne obstaja, in konkretnih ciljev po oddelkih ali za posamezni projekt s podrobnim opisom aktivnosti
 • Opis pristopa k rasti prodaje in nadzora nad stroški ter opis večjih investicij ali dezinvesticij glede na analizo trga in kompetenc v podjetju
 • Priprava bilanc stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov s projekcijami
Pridobivanje finančnih virov
Redka so podjetja, ki ustvarjajo viške sredstev in iščejo primerne naložbe. Večina podjetij se sooča s pomanjkanjem finančnih sredstev. Zato se od finančnika v podjetju najpogosteje pričakuje, da zagotovi potrebne dodatne finančne vire za nemoteno poslovanje, podporo rasti in normalno likvidnost. Naši finančni strokovnjaki poznajo posojilno ponudbo na trgu in najdejo najbolj ugodno rešitev.
 • Pridobivanje novega posojila ali reprogramiranje obstoječega pri poslovnih bankah
 • Priprava načrta in pridobivanje posojila pri Slovenskem podjetniškem skladu
 • Izboljšanje ročnosti ali/in stroškov virov financiranja za obstoječa posojila skozi pogajanje z upniki
Optimizacija finančnega položaja
Poleg izboljšanja dobičkonosnosti lahko podjetje poveča svojo vrednost tudi prek finančnih vzvodov. Še več. V likvidnostnem krču, ko ima podjetje omejene možnosti za ureditev zunanjega financiranja, lahko z lastno optimizacijo bilance stanja izboljša svojo krvno sliko, sprosti denar in sploh omogoči preživetje.
 • Upravljanje z likvidnostjo (sistem rednega planiranja denarnih tokov in izraba vseh ukrepov za pravočasno sprostitev denarja)
 • Optimizacija obratnega kapitala (sistem izterjave terjatev, večanje obrata zalog, pogajanja z dobavitelji za daljšanje ročnosti)
 • Monetizacija aktive s pregledom vseh sredstev v bilanci stanja, oceno iztržljivosti, načrtom  priprave in izvedbe odprodaje premoženja (nepremičnine, finančne naložbe itd.)
Finančni kontroling
Na poslovanje vplivajo številni poslovni dogodki tako na prihodkovni, kakor tudi na stroškovni strani. Kompleksnost in spremenljivost teh dogodkov in velik obseg informacij o vseh dogodkih sili podjetja, da sistematično in hierarhično uredijo vse vitalne finančne podatke. Podjetjem ne pomagamo samo z analitičnimi orodji (»business intelligence«) in pripravo poročil, ampak tudi strateško umestimo vsebino finančnega nadzora v obstoječo organizacijo.
 • Nadzor nad stroški (nastavitev odgovornih nosilcev, procesa likvidacije računov, rednega spremljanja odstopanj po različnih dimenzijah)
 • Upravljanje s tveganji (nabavne surovine, finančna nihanja)
Vrednotenje
Cenitve delamo z namenom ugotavljanja realne tržne vrednosti v različnih transakcijskih postopkih, računovodskih poročanjih in dokazilih v postopkih. Odvisno od namena in potrebe vrednotenja angažiramo lastne kadre ali pooblaščene ocenjevalce vrednosti, ki so vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo. Vse oblike vrednotenj obsegajo faze opredelitve projekta z zbiranjem vseh relevantnih informacij, analizo okolja in internih informacij, izbiro metode vrednotenja in pripravo poročila.
 • Vrednotenje podjetij
 • Vrednotenje nepremičnin
 • Vrednotenje strojev in opreme
 • Vrednotenje neopredmetenih sredstev
 • Vrednotenje investicij in ekonomike projektov
Strategija
Poslovni svet je konkurenčen, dinamičen in neizprosen. Podjetja morajo imeti jasno navigacijo, ki jih pelje čez vse čeri in prav to je namen realne in smiselne strategije, v katero verjamejo vsi zaposleni. Je del širše vizije in posega v najgloblje pore podjetja, ki mora v svoj poslovni model vnašati potrebne inovacije, prepoznavati strateška partnerstva in preko stalno učeče se organizacije iti v korak s časom. Družinska podjetja imajo še dodatne strateške izzive pri prenosu poslovanja na naslednje generacije.
Tipične naloge, ki jih izvedemo v procesu izdelave, prenove ali presoje strateškega dokumenta:
 • Analiza konkurence na domačem ali tujem trgu in trendi razvoja panoge
 • Posnetek internega stanja (SWOT, ključna tveganja in strateške dileme)
 • Opredelitev, kje bo podjetje tekmovalo v prihodnje in na kakšen način
 • Določitev glavnih strateških ciljev (numerično in opisno)
Rast in pospeševanje prodaje
Te storitve so namenjene podjetjem, ki imajo finančne in kadrovske vire, s katerimi se lahko sistematično lotijo prenove prodaje in večanja prodajne učinkovitosti. Naš pristop je usmerjen v rezultate, hitro zaznava priložnosti na trgu in generira dobičkonosno realizacijo.
 • Zasnova prodajne in marketinške strategije
 • Postavitev prodajne organizacije z uvedbo upravljanja odnosov s strankami (CRM) in postavitvijo sistema lijaka priložnosti
 • Segmentacija kupcev in optimizacija prodajnih poti (tako B2B kot B2C)
 • Načrt izvedbe za prodor na tuje trge in pomoč pri navezovanju stikov
 • Iskanje in evalvacija strateških partnerstev
Stroškovna učinkovitost
Rast v podjetja prinese odvečne procese, ljudi in stroške brez dodane vrednosti. Vedno je težko iti korak nazaj in metoda rezanja stroškov brez tehtnega načrta ne prinese trajnega izboljšanja. Na osnovi vsebinskih argumentov in analize porabe človeških virov vam pomagamo postaviti ljudi na pravo mesto in sestaviti prioritete področij, ki naredijo podjetje spet vitko in zagotovijo hitre spremembe.
 • Racionalizacija administracije, izločanje podvajanj in nižanje fiksnih stroškov
 • Optimizacija poslovnih procesov z dvigom produktivnosti
 • Obvladovanje kompleksnosti produktnega portfelja in racionalizacija SKU
 • Dobičkonosnost produktov in kupcev (s poglobljenim sistemom pokritij; analiza in ukrepi)
Optimizacija oskrbovalne verige
Obvladovanje surovin, novih nabavnih poti, pravega nivoja in strukture zalog ter zunanjih podizvajalcev postaja vse težja naloga za proizvodna podjetja. Kompleksnost in hiter razvoj novih produktov samo še povečujeta izzive v oskrbovalni verigi.
 • Optimizacija stroškov in procesov v nabavi
 • Povezave z dobavitelji in pravi pogajalski pristopi
 • Rešitve v logistiki in izboljšanje skladiščnega poslovanja
Poslovna analitika
Kako lahko veš, kam greš, če ne veš, kje si? Prava in ažurna informacija, ki omogoča odločanje, je danes nujen pogoj za ciljno vodenje podjetij. Excel omogoča veliko fleksibilnosti, vendar ne zagotavlja sistematičnosti. Dandanes obstaja več orodij v oblaku, ki za nizek strošek na uporabnika omogočijo celotno preglednost nad upravljanjem vseh vitalnih informacij v podjetju.
 • Ocena obstoječe IT podpore (ERP sistemi, skladiščenje podatkov, BI)
 • Integriran sistem za upravljanje (BI, ERP, CRM, Excel, izbira sistemov itd.)
 • Postavitev sistema kazalnikov in nadzornih plošč za vodstvo (»KPI dashboard«)
Reorganizacija in razvoj kadrov
Ljudje so ključni. To ne sme biti oguljena fraza, saj mora prav vodstvo sprostiti potenciale med zaposlenimi, postaviti vsakega na pravo mesto in vzpostaviti mehanizme za osebno rast. Organizacijska kultura lahko odločilno zavira odprto komunikacijo in vliva nezaupanje, zato se vseh tovrstnih sprememb lotevamo z veliko mero občutljivosti.
 • Sprememba organizacijske strukture na podlagi kompetenc ljudi in strateških ciljev
 • Postavitev korporativne organizacije za rastoča podjetja, ki so prerasla obrtniško logiko
 • Integracija po združitvi
 • Pravna pomoč pri reorganizaciji podjetja
 • »Coaching« in mediacija za družinska podjetja
Operativni »turnaround«
Preidemo od besed k dejanjem. Na podlagi pregleda poslovanja in analize trenutnega stanja zasnujemo jasen načrt izvedbe prestrukturiranja, ga začnemo skupaj s celotno ekipo izvajati in tudi nadzorujemo njegovo izvedbo. Pomembni faktorji uspešne preobrazbe so stabilizacija poslovanja, poenotenje skupne vizije, dvig kulture in dosledno izvrševanje plana. Valior je v tem procesu 100% zavezan partner lastnikom in vodstvu.
 • Posnetek stanja z opredelitvijo scenarijev prestrukturiranja (spremembe poslovnega modela, novi strateški cilji, reorganizacija oddelkov itd.)
 • Priprava podrobnega projektnega načrta prestrukturiranja (cilji, naloge, roki, odgovornosti)
 • Vodenje in nadziranje potrjenih nalog po časovni prioriteti (kratkoročne nujne, dolgoročne strateške)
Insolvenčni postopki
Zanimajo nas le podjetja z zdravim jedrom, pri katerih lahko preko izvedbe ene od oblik prisilne poravnave ohranimo njihovo delovanje in zaposlene ter tako odločilno povečamo njihovo vrednost v primerjavi s stečajem. Naši finančni in pravni strokovnjaki skrbno pretehtajo situacijo v podjetju in skladno z določili aktualnega insolvenčnega zakona (ZFPPIPP) zasnujejo in izvedejo najboljši predlog za vse deležnike.
 • Svetovanje podjetju in/ali upnikom o optimalnem pristopu
 • Priprava predloga za začetek postopka
 • Priprava načrta finančnega prestrukturiranja (NFP)
 • Priprava vseh drugih potrebnih dokumentov (revizijskega poročila, cenitev, mnenj itd.)
Iskanje investitorjev
Na podlagi pregleda poslovanja lahko ugotovimo, da je za dolgoročno stabilnost podjetja finančno in poslovno prestrukturiranje nezadostno in je potrebno pristopiti tudi k lastniškim spremembam. Lastnikom in upnikom nudimo nasvet, kako izpeljati lastniško prestrukturiranje in izvedemo transakcijo.
 • Iskanje kapitala pri skladih in strateških lastnikih doma in v tujini
 • Organizacija vstopa v lastništvo družbe s pregledi in pogajanji
 • Priprava družbe na prodajo
Poslovne banke
Visoka raven slabih posojil – NPL (»non performing loans«) v poslovnih bankah zahteva proaktiven pristop upravljanja s terjatvami v problematičnih podjetjih. Poslovne banke so v tem procesu izpostavljene več tveganjem in oviram: nepoznavanju specifičnosti panog, pomanjkanju in zapoznelosti informacij, neverodostojnim bilancam (tudi revidiranim), različnim interesom med bankami v primeru iskanja multilateralne rešitve, nezaupanju do poslovodstva, pomanjkanju časa za poglobljeno analitiko in aktiven nadzor sanacijskih ukrepov itd.
Unikatno dodano vrednost za banke predstavljajo naše razumevanje bančne logike, praktične izkušnje pri vodenju podjetij iz različnih panog in sistematika v svetovalnem pristopu.

Odgovoriti znamo na ključna vprašanja bankirjev: lahko zaupamo vodstvu, je poslovni model uresničljiv in ali ima podjetje dovolj resursov za preobrat? Naše rešitve so usmerjene v razčiščevanje situacije, stabilizacijo poslovanja in maksimiranje okrevanja.

Poslovnim bankam ponujamo široko ponudbo storitev s področja poslovnega in finančnega svetovanja, pri čemer spojimo potrebne principe in izkušnje iz obeh delov. Ta integracija pride najbolj do izraza v pripravi Neodvisnih pregledov poslovanja (IBR), kjer je potrebno zaobjeti realno sliko iz poslovanja in zmodelirati vse finančne parametre na realnih temeljih.
Neodvisni pregled poslovanja
Naš celovit neodvisni pregled poslovanja obsega podroben finančni, poslovni in pravni pregled. V njem razkrijemo interes obstoječih lastnikov in poslovodstva, zaznamo ključne probleme v podjetju, identificiramo in evalviramo možne smeri rešitev, osvežimo strategijo, podkrepljeno z realnimi projekcijami in predlagamo načrt prestrukturiranja s podrobnimi akcijskimi ukrepi. Po potrebi se lahko vključimo tudi v pripravo sporazuma upnikov (MRA).
 • Pregled vseh treh izkazov poslovanja z analitičnim vpogledom po postavkah
 • Pregled ključnih pogodb (z bankami, dobavitelji, kupci) in finančnih zavarovanj
 • Razumevanje glavnih tveganj in strateških dilem
 • Analiza konkurence doma in v tujini ter trendi razvoja panoge
 • Analiza dobičkonosnosti po strankah in produktih z razumevanjem pokritij
 • Izdelava projekcij poslovanja in analiza občutljivosti
 • Vrednotenje delujočega podjetja (»going-concern«)in likvidacijske ocene
 • Določitev vzdržnega nivoja strukture financiranja in zmožnosti razdolževanja
Monitoring
Lastniki izvajajo nadzor in usmerjajo podjetje preko instituta nadzornega sveta in skupščin. Upniki na drugi strani lahko vgradijo v posojilne pogodbe določbe, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogodbenih obvez in nadzor nad dogovori. Še posebej v primeru multilateralnih dogovorov med več bankami upnicami lahko upniki angažirajo zunanje neodvisne strokovnjake oz. t. i. pooblaščence bank z namenom nadzora nad denarnimi tokovi in izvajanja sporazuma upnikov (MRA – »master restructuring agreement«). Strokovni in učinkovit nadzor lahko izvajamo za lastnike in upnike.
 • Nadzor nad denarnimi tokovi družbe
 • Nadzor nad premoženjskim stanjem družbe
 • Spremljanje večjih investicij, pogodb, terjatev in obveznosti, ki pomembno vplivajo na izvrševanje dogovora o sporazumu (MRA)
 • Redno poročanje glede ugotovitev nadzora in opozarjanje na odstopanja ali tveganja
Interim in krizni management
Naši strokovnjaki lahko podajajo ključne operativne nasvete ali pa se neposredno angažirajo v menedžerskih pozicijah znotraj podjetja in s tem zagotovijo stabilnost in jasno usmeritev vsem deležnikom. Naš konkretni pristop omogoča, da hitro pokrijemo kompetenčne vrzeli v podjetju in vzpostavimo vodenje. Imamo široko mrežo zunanjih preverjenih sodelavcev iz različnih panog.
 • Chief Restructuring Officer (CRO)
 • Vodja financ (CFO) za polni ali delni delovni čas
 • Menjava ali dopolnitev poslovodstva s strokovnjaki iz ustreznih panog
 • Projektna izvedba določenih nalog s področja prodaje, proizvodnje in financ
Investitorji
Zaradi poznavanja lokalnega okolja, kulture in investicijskih priložnosti na področju Srednje Evrope našim partnerjem omogočamo zaznavo priložnosti, pomoč pri izvedbi transakcij, vpogled v prevzemne tarče preko skrbnih pregledov ter plan in izvedbo implementacije sanacije, če gre za problematično podjetje. Osredotočamo se na predvsem na mala in srednje velika podjetja s prihodki med 2,0 milijoni evrov in 50 milijoni evrov, ki imajo zgodovino in potencial za povečanje dobičkonosnosti. Storitve nudimo tako skladom zasebnega kapitala, kakor tudi strategom, neposredno ali preko posrednikov.
Skrbni pregled poslovanja
V procesu priprave in izvedbe transakcije hitro identificiramo in razumemo gonilnike vrednosti srednje velikih podjetij in morebitne skrite pasti, ki bi preprečile izvedbo transakcije ali ustvarile negativno presenečenje po izvedeni transakciji. Razkrijemo, ali je panoga v sami osnovi atraktivna, ali je podjetje v njej pravilno pozicionirano, ali obstajajo v podjetju pomembne priložnosti za kreiranje nove vrednosti, ali ima podjetje pravo strategijo in obvladuje poslovna tveganja, ali predstavljajo izkazi poslovanja pravi odsev realnosti, ali je kvaliteta prihodkov prava, ali vsebujejo obstoječe pogodbe potencialna tveganja, itd.
 • Komercialno-operativni pregled
 • Finančni pregled
 • Pravni pregled
Vrednotenje
Cenitve delamo z namenom ugotavljanja realne tržne vrednosti v različnih transakcijskih postopkih, računovodskih poročanjih in dokazilih v postopkih. Odvisno od namena in potrebe vrednotenja angažiramo lastne kadre ali pooblaščene ocenjevalce vrednosti, ki so vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo. Vse oblike vrednotenj obsegajo faze opredelitve projekta z zbiranjem vseh relevantnih informacij, analizo okolja in internih informacij, izbiro metode vrednotenja in pripravo poročila.
 • Vrednotenje podjetij
 • Vrednotenje nepremičnin
 • Vrednotenje strojev in opreme
 • Vrednotenje neopredmetenih sredstev
 • Vrednotenje investicij in ekonomike projektov
Operativni »turnaround«
Preidemo od besed k dejanjem. Na podlagi pregleda poslovanja in analize trenutnega stanja zasnujemo jasen načrt izvedbe prestrukturiranja, ga začnemo skupaj s celotno ekipo izvajati in tudi nadzorujemo njegovo izvedbo. Pomembni faktorji uspešne preobrazbe so stabilizacija poslovanja, poenotenje skupne vizije, dvig kulture in dosledno izvrševanje plana. Valior je v tem procesu 100% zavezan partner lastnikom in vodstvu.
 • Posnetek stanja z opredelitvijo scenarijev prestrukturiranja (spremembe poslovnega modela, novi strateški cilji, reorganizacija oddelkov itd.)
 • Priprava podrobnega projektnega načrta prestrukturiranja (cilji, naloge, roki, odgovornosti)
 • Vodenje in nadziranje potrjenih nalog po časovni prioriteti (kratkoročne nujne, dolgoročne strateške)